[ประกาศ] ผลการโหวตและรายชื่อผู้โชคดี 100 ราย ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Popular Vote

[ประกาศ] ผลการโหวตและรายชื่อผู้โชคดี 100 ราย ที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรม Popular Vote

  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการโหวตจากกิจกรรมสูงที่สุด คือ : แฮปปี้มิลล์คิดส์ พาสต้าปรุงรส จาก บริษัท ข้าวดินดี จำกัด ด้วยคะแนนโหวต 629 คะแนน

รายชื่อผู้โชคดี 100 ราย ที่ได้รับ กระเป๋า A-Product สุดชิค (1 ราย ต่อ 1 รางวัล)

1. คุณ patumvadee86
2. คุณ กมลภพ มากเทพวงษ์
3. คุณ กมลลักษณ์ ไชยวรศิลป์
4. คุณ กรรณิการ์ นิ่มนวลฉวี
5. คุณ กัลยา ตำราเรียง
6. คุณ กัลยา มีภู่
7. คุณ กำพล พันธุ์มณี
8. คุณ กุลวัชร เมธาภูวนนท์
9. คุณ คำตัน วรรณภูมิ
10. คุณ จริญญา นักคุ่ย
11. คุณ จันทรัตน์ เจริญสุข
12. คุณ จันทรา โสภารี
13. คุณ จิรภรณ์ พลถนอม
14. คุณ จิรเมธ สังคีตานนท์
15. คุณ จิรวรรณ สุขสมทิพย์
16. คุณ จิรศักดิ์ กิจการ
17. คุณ จิระภา รัตนมาลัย
18. คุณ จิราภา กันหา
19. คุณ จุฑามาศ อิสระบุตร
20. คุณ จุฑารัตน์ สิงห์ชู
21. คุณ โฉมพิศ วิสาชัย
22. คุณ ชนัญกันย์ บุตรแก้ว
23. คุณ ชนัญกาญจน์ ธีระไพรพฤกษ์
24. คุณ ชมพูนุท ยอดไม้งาม
25. คุณ ชลิตา ไกรสุวรรณสาร
26. คุณ ชัยรัตน์ คัมภีรพันธ์
27. คุณ ณัฏฐ์ชาภา รัศมีธัญวงศ์
28. คุณ ณัฏฐ์ภัสสร เพ็งพันธ์
29. คุณ ณัฐนันท์ ยี่สุ่น
30. คุณ ณัฐพล เทพพิพิธ
31. คุณ ณัฐวัลย์ แสนงามวงศ์ศิริ
32. คุณ ณาตยานี ทะลือ
33. คุณ ดาริณี วัฒนโสภาพรรณี
34. คุณ ติพล บุญเลิศ
35. คุณ ทัศนาวลัย พรหมเสน
36. คุณ ธิดารัตน์ วีระนะ
37. คุณ นันท์นภัสร์ ตันมงคลกาญจน
38. คุณ นันทาศิริ ใจกลางดุก
39. คุณ นางปณิตา ศรียุบล
40. คุณ นางสวยใส ใจแน่น
41. คุณ นายภุมริน ผาทอง
42. คุณ นารีรัตน์ ธนากิจอธิโรจน์
43. คุณ น้ำอ้อย แสนวงค์
44. คุณ นีลมล ภูมิคอนสาร
45. คุณ บัณฑิต อินมา
46. คุณ บุญธนา ตันตยานุสรณ์
47. คุณ บุญมี ใจเครือ
48. คุณ บุศรินทร์ วินิจ
49. คุณ ปรางทิพย์ ทนทาน
50. คุณ ปรางทิพย์ เทพไชย
51. คุณ ปรารถนา ฝั่งสระ
52. คุณ พงศธร เขียวศิริ
53. คุณ พรประภา วงศ์สุวัฒน์
54. คุณ พรพรรณ เทศรักษ์
55. คุณ พัฒนา แสงสว่าง
56. คุณ พัสน์นันท์ สว่างรัตน์
57. คุณ พิมพ์ชนก ประทีปสุขทน
58. คุณ พุทธา คณาโสม
59. คุณ ไพบูลย์ วินิจสร
60. คุณ ภัควี ขุนสันเทียะ
61. คุณ ภัทรภร มีศักดิ์
62. คุณ มงคล ดีใจงาม
63. คุณ มัทนา บุญช่วย
64. คุณ ยุพา เชาว์อารีย์
65. คุณ รัชนีย์ พุทธโอวาส
66. คุณ รัตนาภรณ์ เอี่ยมเสือ
67. คุณ รื่นฤดี ลาภอรุณวิทย์
68. คุณ ลัดดา คาวิจิตร
69. คุณ วนิดา อุดมพล
70. คุณ วรพชร วงษ์เจริญ
71. คุณ วลัยวรรณ เกิดช้าง
72. คุณ วัฒนา ภาวสุทธิ์โรจน์
73. คุณ วันเพ็ญ แก้วละมล
74. คุณ วิทยา เพชรมาลัยกุล
75. คุณ วีระนุช ถามะพันธ์
76. คุณ ศรัญญา สุวภาพธำรง
77. คุณ ศศิวิภา อักโขสุวรรณ
78. คุณ ศิริณพร สุรัตนากร
79. คุณ ศิริพร จินต์สุภาวงศ์
80. คุณ สงคราม ฉลวยศรี
81. คุณ สมชาย ไชยจินดา
82. คุณ สวย สุพรรณ์
83. คุณ สายใจ วัฒนไพโรจน์รัตน์
84. คุณ สิริกาญจน์ เจริญชัยถาวร
85. คุณ สุจิตรา ล้อมวลีรักษ์
86. คุณ สุชาติ ไขลายหงษ์
87. คุณ สุธีรา แซ่พัว
88. คุณ สุพิญญา คำพรหม
89. คุณ สุรเดช สืบบัวแก้ว
90. คุณ สุรีพร ฤทธิจันทร์
91. คุณ สุวรรณภา ทวีสินธ์
92. คุณ เสริมศักดิ์ บุญทา
93. คุณ หทัยกาญจน์ สุดสายทอง
94. คุณ อภิชัย ประจงสาร
95. คุณ อภิฤดี ไพรมล
96. คุณ อรพินท์ รัตนสร้อย
97. คุณ อัฐษฎางค์ แดงมณี
98. คุณ อาลัมพางค์ เครือสายด้วง
99. คุณ อุ่นเรือน บัวกลม
100. คุณ อุบล จารุแพทย์

ทั้งนี้ธนาคารจะจัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบสอบถามตอนเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะจัดส่งให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 นี้

Loading