เกี่ยวกับเรา

รู้จักกับ BAAC-FarmersMarket 

“BAAC-FarmersMarket.com คือเว็บไซต์สำหรับประชำสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำกเกษตรกร ผู้ประกอบกำร และชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนช่องทำงกำรจำหน่ำยสินค้ำจำกผู้ผลิต ถึงผู้บริโภค โดยตรง ซึ่งไม่มีกำรเรียกเก็บค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่ำจะได้รับสินค้ำจำกแหล่งผลิตที่แท้จริง” 

  • สินค้าส่งตรงจากเกษตรกร ผู้ประกอบการ ชุมชน
  • สินค้าได้มาตรฐาน มีการรับรองคุณภาพ
  • สั่งซื้อสินค้ำกับเกษตรกร ผู้ประกอบกำร และชุมชนโดยตรง

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า


ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์สินค้าบน BAAC-FarmersMarket.com 

ลงทะเบียนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ฟรี

เพื่อสนับสนุน สินค้าเกษตร สินค้าชุมชน จากเกษตรกรผู้ผลิตเว็บไซต์ BAAC Famersmarket เปิดให้ลงทะเบียนและประกาศขายสินค้าฟรี

Loading