ข้าวเหนียวเขาวง ตรา กระติ๊บทอง ขนาด 1 กิโลกรัม

ช่องทางการติดต่อซื้อขาย : สกต.กาฬสินธุ์ จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์ : 043-840-103
ที่อยู่ : กาฬสินธุ์

สกต.กาฬสินธุ์ จำกัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติ : ชาวกาฬสินธุ์ ปลูกข้าวหลากหลายชนิดพันธุ์แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
ส่วนใหญ่ปลูกข้าวเหนียวเพื่อการบริโภคที่เหลือจึงขายพื้นที่ตอนบนของจังหวัดตามบริเวณเทือกเขาภูพาน
สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนและที่ราบบริเวณหุบเขาประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวผู้ไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในเรื่อง
วิถีชีวิตวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมต่าง ๆ เป็นสังคมกสิกรรมที่มีความประณีตบรรจงใน
การผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวเหนียวเขาวงเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในตลาดข้าวสารจังหวัดกาฬสินธุ์
ตั้งแต่ พ.ศ.2507 เมื่อกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าวขนาดเล็กในเขตตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
ออกตระเวณหาซื้อข้าวเปลือกตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัดมาสีเป็นข้าวสารส่งขายตามตลาดในจังหวัดกาฬสินธุ์
และต่างจังหวัด ปรากฏว่าข้าวเหนียวจากอำเภอเขาวงเป็นข้าวคุณภาพดีได้ต้นข้าวมาก หุงสุกแล้วอ่อนนุ่มมาก
มีความหอม จึงเป็นที่นิยมของตลาดผู้บริโภคกล่าวขานถึงและสอบถามแหล่งที่มาจึงเป็นที่มาของ ข้าวเหนียว
เขาวง
ลักษณะเฉพาะ : เมื่อนึ่งสุกจะหอม และนุ่มไม่แฉะติดมือ และข้าวที่นึ่งแล้วเมื่อเก็บไว้ในภาชนะปิด หลาย
ชั่วโมงจนข้าวเย็น ยังคงรักษาความอ่อนนุ่มได้อย

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ข้าวเหนียวเขาวง ตรา กระติ๊บทอง ขนาด 1 กิโลกรัม”

Your email address will not be published.

Quality
Price
Service